ERM
Foto: het GRASSO complex was een van de drie door het ERM certificatie team bezochte projecten

Deze belofte klinkt als een open deur en dat is het eigenlijk ook. De achterliggende vragen over welke kwaliteit en voor wie zijn relevanter. Bij Van den Bouwhuijsen stellen we de mens centraal, zowel binnen als buiten het bedrijf. Bijvoorbeeld door te werken conform de Prestatieladder Social Ondernemen (PSO) en als Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

Zo is voor de vijfde keer, in een periode van 10 jaar, door externen gevalideerd welke sociale bijdrage Van den Bouwhuijsen levert. Hierbij is gekeken naar het percentage medewerkers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Daarnaast is gekeken naar de mate waarin producten en diensten bij PSO-gecertificeerde organisaties en sociale werkvoorzieningen zijn ingekocht. Dit wordt vervolgens omgerekend naar het aantal fte van de PSO-doelgroep dat aan dit ingekochte deel van de omzet heeft meegewerkt. Hierbij is de bedoeling om ketenstimulering op gang te brengen. Een extra stimulans voor de hele keten om bij te dragen aan socialer ondernemen omdat organisaties bij elkaar om een PSO-certificering vragen. Opnieuw heeft Van den Bouwhuijsen aangetoond te voldoen aan de criteria die horen bij de hoogst haalbare positie op de prestatieladder, namelijk PSO-3. Met oog voor de mensen bouwen we verder.

Bij Stichting ERM gaat het om een breed perspectief op monumentenzorg. Bij deze stichting kunnen zowel monument eigenaren als een breed scala aan bouwpartners terecht voor informatiebladen, netwerken, werkbeschrijvingen en certificering. Als erkend ERM restauratiebedrijf, zoals Van den Bouwhuijsen, is door deskundigen onafhankelijk en objectief getoetst of er is voldaan aan de kwaliteitseisen die aan vakkundige restauratiebedrijven worden gesteld. Recentelijk heeft deze kwaliteitscontrole, inclusief 3 projectbezoeken, plaatsgevonden en is het ERM-certificaat met volle overtuiging verlengd. Een kroon op de uiteenlopende restauratieprojecten en een extra motivatie om het vakmanschap als restauratiebedrijf te blijven inzetten voor eigenaren en beheerders van monumentale gebouwen.