Kerktoren Veen vakkundig herstel

Historisch perspectief

De Hervormde Kerk van Veen is een kerkgebouw dat stamt uit de middeleeuwen. Het gebouw bevindt zich in het dorp aan de Grotestraat. Het romaans ‘kerkje’ werd omstreeks 1100 in tufsteen gebouwd. Het was een zaalkerkje dat mogelijk de plaats innam van een houten voorganger. In de 13e eeuw vonden enkele uitbreidingen plaats. In de 15e eeuw kreeg de kerk een nieuwe kap, met een houten tongewelf in het koor en een vlakke zoldering in het schip. Ook werd de zuidelijke dwarsarm toegevoegd, die oorspronkelijk door een muur van het schip gescheiden was. Het was dan ook meer een kapel dan een onderdeel van een transept. In 1504 werd de kerk, tijdens de Gelderse Oorlogen, verwoest, maar weer hersteld. In 1648 werd de toren met één geleding verhoogd.
In 1833 werd de kerk van grote rondboogvensters voorzien, en de muur naar de zuidelijke dwarsarm werd doorbroken. In 1859 werd de zuidarm naar het westen toe verbreed. De Afscheiding van 1834 vond in de gemeente die van de kerk gebruikmaakte aanvankelijk veel aanhang. In 1963 werd de kerk gerestaureerd. In de tufstenen noordmuur zijn toen de romaanse venstertjes en een later aangebracht gotisch venster hersteld. Veel 19e-eeuwse verbouwingen zijn ongedaan gemaakt.

Klein onderhoud met respect voor “de kademuur”

Voor 2022 is het onderhoud van het dak en enkele gevels voorzien. Het dak is van leien en dat vraagt om specialistisch en vakkundig herstel. Onder andere worden de wijzers van de klokken voorzien van nieuwe verlichting. Verder wordt het schilderwerk van met name de galmborden grondig voorbereid en uitgevoerd. De natuurstenen geledingen die rondom de kerktoren aanwezig zijn, worden zorgvuldig gereinigd.
Tijdens de werkzaamheden is bijzondere aandacht gevraagd voor de kademuur. Deze muur is gelegen tussen de begraafplaats en het parkeerterrein. Stabilisering en het voorkomen van gevolgschade aan muur zijn een onderdeel van de werkvoorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden. Denk hierbij aan de nauwkeurige inzet van een hoogwerker.
Onder begeleiding van EAG Monuments (Erfgoed Advies Groen) uit Montfoort wordt deze restauratie voorbereid en in samenwerking met specialistische onderaannemers uitgevoerd. Hiermee is het vakmanschap van Van den Bouwhuijsen gegarandeerd en duurzaam herstel mogelijk.

Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Hervormde_kerk_(Veen)